NAGRADNA IGRA "NAJBOLJ PRIMA RIMA"

NAGRADNA IGRA

NAGRADNA IGRA “NAJBOLJ PRIMA RIMA”

Najbolj prima servis išče najbolj prima rimo! Poteguj se za privlačne nagrade: brezplačen servis, nosilec za telefon ali model vozila Citroën.

Kako? Na uradni facebook strani https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica zapiši v komentar besedo, ki se rima na prima! 

 

PRAVILA IN POGOJI

 1. ČLEN

Ta pravila določajo način prirejanja nagradne igre »NAJBOLJ PRIMA RIMA« . Organizator nagradne igre je podjetje Prima I.E. Nova Gorica, Cesta IX. Korpusa, 5250 Solkan. Nagradna igra ni na kakršen koli način sponzorirana ali promovirana s strani družbenega omrežja Facebook/podjetja Meta, prav tako ni povezana z družbenim omrežjem Facebook/podjetjem Meta.

 

 1. ČLEN

Nagradna igra se izvaja z namenom promocije organizatorja in blagovne znamke

 

Citroën. Nagradna igra poteka od 21.2.2022 do 28.2.2022 do 23:59, nanaša pa se na celotno območje Republike Slovenije. Nagradna igra poteka na uradni Facebook strani podjetja Prima I.E. , ki je dostopna na spletni povezavi: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica.

 

 1. ČLEN

Nagradni sklad vsebuje:

 • Glavna nagrada 1 x BREZPLAČEN SERVIS VOZILA
 • Druga nagrada: 5 x nosilec za prenosni telefon
 • Tretja nagrada: 5 x modelček vozila Citroën

Skupno število nagrad: 11

Skupno število nagrajencev: 11

Nagrad ni mogoče zamenjati za denar, drugo blago ali storitve.

 

 1. ČLEN

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so uporabniki družbenega omrežja Facebook. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, člani žirije in njihovi ožji družinski člani (starši, zakonci, otroci, bratje ali sestre) ter zaposleni v podjetjih Prima I.E. in C-Automobil import d.o.o.. Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Organizator takšno soglasje preverja najpozneje ob podelitvi nagrade.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na uradnem Prima I.E. Facebook profilu.

 

 1. ČLEN

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Za sodelovanje v nagradni igri je potrebno:

 • objaviti komentar pod objavo nagradne igre na uradni Facebook strani https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica, v katerem je zapisano, kaj bi opravili za sodelovanje v igri.

Z objavo svojega komentarja na javno objavo na Facebook strani https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica ga udeleženec zavestno daje na voljo javnosti, zato lahko kakršni koli osebni podatki, ki so razvidni iz tega komentarja, izgubijo značaj osebnega podatka v smislu veljavnih predpisov o zaščiti osebnih podatkov in s tem zaščito, ki jo zagotavljajo ti predpisi.

 

 1. ČLEN

Nagrajence določa naključen računalniški žreb pod nadzorom pri organizatorju. Imena nagrajencev bodo objavljena v komentarju objave nagradne igre na Facebook strani https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica, najpozneje 3 dni po zaključku nagradne igre.

 

 1. ČLEN

Nagrajenci bodo pozvani, naj v roku 10 dni na Facebook stran https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica pošljejo podatke za dostavo nagrade (ime, priimek, naslov in davčno številko) ali nagrado prevzemejo osebno na sedežu podjetja Prima I.E. v Solkanu. Rok za dostavo nagrade je 10 dni od dneva, ko je nagrajenec poslal naslov. Če nagrajenec v roku 10 dni ne dostavi naslova, bo Organizator obdržal nagrado.

 

 1. ČLEN

Sodelujoči ne morejo zahtevati nagrade v večjih količinah ali pa drugačne nagrade od navedenih v pravilih nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči sprejemajo pravila nagradne igre in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. Nagrajenec se s sodelovanjem v nagradni igri strinja, da sta v primeru razglasitve njegova ime in priimek javno objavljena na seznamu nagrajencev v komentarju objave nagradne igre na Facebook strani https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, tudi če:

- se pojavi dvom o istovetnosti osebnih podatkov nagrajenca,

- se ugotovi, da je posameznik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s Pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrade zaradi napačno izpolnjenih podatkov s strani nagrajenca ni mogoče podeliti.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri sodelujočih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri. Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru spora med sodelujočimi v nagradni igri. Morebitni spori ne bodo vplivali na pravila, v skladu s katerimi organizator podeljuje nagrade.

 

 1. ČLEN

Napačne ali nepopolno izpolnjene prijave so neveljavne in ne bodo upoštevane pri izboru nagrajencev.

 

 1. ČLEN

Osebni podatki nagrajencev bodo uporabljeni izključno za namene izvedbe nagradne igre, podeljevanja nagrad v nagradni igri in plačila akontacije dohodnine. Podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakor koli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR), razen v obsegu, kjer se to izrecno določa s temi pravili. Po poslani nagradi bodo osebni podatki nagrajenca uničeni. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoljuje organizatorju, da se vsi osebni podatki, ki se nanašajo nanj, lahko hranijo, obdelujejo ter uporabljajo do zaključka nagrajevanja in sicer za namen kontaktiranja sodelujočih v zvezi s potekom, obveščanjem, nagrajevanjem ali spremembami vezanimi na nagradno igro in izrecno soglaša, da se lahko objavi njegovo ime in priimek v komentarju objave nagradne igre na Facebook strani https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica.

Če nagrajenec tega podatke ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. V času upravljanja osebnih podatkov ima sodelujoči v nagradni igri možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko od organizatorja kadar koli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke, in sicer z zahtevo po elektronski pošti prodaja@primaie.si. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je organizator – Prima I.E. Nova Gorica.  Posameznik ima pravico pridobiti naslednje informacije, ki se nanašajo na njegove osebne podatke:

- namen obdelave,

- vrste osebnih podatkov,

- uporabnike ali kategorije uporabnikov,

- predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov,

- pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu; - kadar osebni podatki niso zbrani pri posamezniku, na katerega se ti nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom.

Osebni podatki dobitnika se lahko odstopijo tretjim osebam – dostavnim službam, ki bodo dobitnikom nagrad v nagradni igri dostavila nagrade.

 

 

 1. ČLEN

Dobitek v nagradni igri ali natečaju je po 3. točki tretjega odstavka 105. ZDoh-2 obdavčen kot drugi dohodki, vendar le, če njegova vrednost presega 42,00 EUR. Vrednost glavne nagrade iz te nagradne igre/natečaja presega 42,00 EUR, zato bo organizator odvedel in plačal akontacijo nagradne igre za nagrajence.

 

 1. ČLEN

V primeru spora med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 1. ČLEN

Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti. Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek uradne Facebook strani https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica

 1. ČLEN: (ODGOVORNOSTI IN PRAVICE)

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

- kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ni odgovoren za morebitne tehnične težave, ki bi izžrebancu onemogočale pravočasen odziv, odgovor ali prejem sporočila, prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek javno dostopnih medijev obvestiti sodelujoče v nagradni igri. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

 

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na uradnem Facebook profilu https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na uradnem Facebook profilu https://www.facebook.com/PrimaIE.NovaGorica.

Za tolmačenje posameznih točk teh pravil je izključno pristojna komisija iz 5. In 6. točke teh pravil , ki za posamezna mnenja in druga pravna opravila po potrebi imenuje in pooblasti pravnika oz. odvetnika.

 

V Solkan, 21.2.2022